Axhendë pa data

  • Nise ditën duke shprehur mirënjohje
  • Vendos qëllimin për ditën tënde
  • Frymëzohu me citaten e përditshme
  • Shëno oraret e tua dhe gjërat për të bërë
  • Ndiq humorin, gjumin, gotat e ujit, dhe ushqimin
  • Ndjekës shprehish
  • Mandala për t’u ngjyrosur
  • 180 faqe / A5